Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί από άλλο ΠΥΣΔΕ που έχουν αποσπαστεί στο ΠΥΣΔΕ / ΠΥΣΠΕ Δ΄ Αθήνας σύμφωνα με την υπ΄ αρ. πρωτ. 130462/Ε2/5-8-2016 Υ.Α., να παρουσιαστούν για να αναλάβουν υπηρεσία στα Γραφεία της Δ/νσης Δ.Ε. Δ΄ Αθήνας (Συγγρού 165, 4ος όροφος) την Πέμπτη 1η/9/2016, προσκομίζοντας ένα αντίγραφο της αίτησης απόσπασης που είχαν υποβάλει ηλεκτρονικά.
- Για τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ02 και ΠΕ03: ώρες ανάληψης υπηρεσίας: 8:30-10:30 π.μ.
- Για τους υπόλοιπους κλάδους: ώρες ανάληψης υπηρεσίας: 10:30-12:30 π.μ.