Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσομάθειας

Τα πιστοποιητικά παραλαμβάνονται 10.00πμ-12.00πμ κάθε Τρίτη και Πέμπτη μετά από τηλεφωνική συνενόηση στα τηλ. 213 1617-337, 335, 344.

Τα πιστοποιητικά παραδίδονται στους  ενδιαφερόμενους αυτοπροσώπως έχοντας μαζί τους το Δελτίο εξεταζομένου και την Αστυνομική τους Ταυτότητα ή στους νόμιμους κηδεμόνες τους (εφόσον είναι ανήλικοι) ή σε άτομα εξουσιοδοτημένα με Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.