(Άρθρο 15 του Ν. 4354/2015 (Α΄176) & παράγρ. 4 του άρθρου 35 του Ν. 4484/2017)

Υποβολή στη Δ.Δ.Ε. Δ΄ Αθήνας Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986 «δηλώνω ότι για την καταβολή του οικογενειακού επιδόματος και τη διαπίστωση των προϋποθέσεων χορήγησής του, επισυνάπτονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά που αφορούν το τέκνο μου (ονοματεπώνυμο) με ημερ.γέννησης ../../….»

Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (προς διευκόλυνση της Υπηρεσίας μας, η ηλεκτρονική αναζήτησή του είναι διαθέσιμη στο ermis.gov.gr)

Βεβαίωση φοίτησης τέκνου από το φορέα μεταλυκειακής ή τριτοβάθμιας δημόσιας ή ιδιωτικής εκπαίδευσης , φωτοτυπία Αστ.ταυτότητας τέκνου

Βεβαίωση παρακολούθησης τέκνου στη Μέση Εκπαίδευση

Πιστοποιητικό ανικανότητας τέκνου από το ΚΕΠΑ (σωματικής ή πνευματικής) με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, στο οποίο να αναγράφεται η ανικανότητα για άσκηση κάθε βιοποριστικού επαγγέλματος.