Τα πιστοποιητικά παραλαμβάνονται 09.00-13.00 κατά τις εργάσιμες ημέρες στους ενδιαφερόμενους αυτοπροσώπως έχοντας μαζί τους το Δελτίο εξεταζομένου ή την Αστυνομική τους Ταυτότητα ή στους νόμιμους κηδεμόνες τους (εφόσον είναι ανήλικοι) ή σε άτομα εξουσιοδοτημένα με Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.