Όσοι διορίζονται στη ΔΔΕ Δ΄ Αθήνας ως μόνιμα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) ή Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π) (ΦΕΚ 241 τ.Γ΄/9-3-2020) , πρέπει να παρουσιαστούν για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας την Παρασκευή 13/3/2020 στις 12:30 στα γραφεία της ΔΔΕ Δ΄ Αθήνας.

 Η ίδια δυνατότητα παρέχεται και σε όσους υπηρετούν ως αναπληρωτές στη ΔΔΕ Δ΄ Αθήνας, αλλά διορίζονται σε διαφορετικές περιοχές.